//
you're reading...
Cung ứng, Giảm giá thành sản phẩm

Các loại phí giao thông – phí xăng dầu

Tính tổng các loại phí giao thông trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí giao thông thật sự (tránh gian lận)

–         Tính tổng các loại phí xăng dầu trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí xăng dầu thật sự (tránh gian lận).

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
%d bloggers like this: