//
you're reading...
Giảm giá thành sản phẩm, Tài chính

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu

Số ngày trung bình= 365/ vòng quay các khoản phải thu

Chỉ số này cho biết số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu được tiền của khách hàng

 

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: