//
you're reading...
Giảm giá thành sản phẩm, Tài chính

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu

Số ngày trung bình= 365/ vòng quay các khoản phải thu

Chỉ số này cho biết số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu được tiền của khách hàng

 

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự

RSS Giải Pháp Tinh Hoa

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
%d bloggers like this: