//
you're reading...
Giảm giá thành sản phẩm, Nhân sự

Mức thu nhập giờ công trung bình

Công thức: = thu nhập trung bình / số giờ làm việc (đối với thời gian đo lường).

–         Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập trung bình với các doanh nghiệp trong ngành

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: