//
you're reading...
Giảm giá thành sản phẩm, Sản xuất

Tỷ lệ phải làm lại – rework

Tỷ lệ phải làm lại là số sản phẩm làm hư phải sửa lại theo yêu cầu.

–         Tỷ lệ này phản ảnh thời gian mất mát của công ty do công nhân phải làm lại sản phẩm, công đoạn.

Các loại tỷ lệ làm lại:

a. Tỷ lệ làm lại của các công nhân trong một bộ phận.

–         Tỷ lệ này phản ảnh tay nghề của công nhân hay mức độ cẩn thận của từng công nhân.

–         Có những công nhân năng suất rất cao nhưng tỷ lệ làm lại cũng rất cao.

b. Tỷ lệ làm lại của cả một bộ phận:

–         sử dụng tỷ lệ này để biết mức độ hàng phải làm lại và khả năng quản lý của trưởnmg bộ phận đó.

c. Tỷ lệ làm lại của các bộ phận so sánh với nhau.

–         Tỷ lệ này so sánh tỷ lệ làm lại giữa các bộ phận, bạn không phải so sánh về mặt giá trị mà bạn chỉ cần so sánh về mặt số lượng.

d. Tỷ lệ làm lại của toàn công ty.

e. Số tiền bị mất do phải làm lại.

–         Thời gian mất mát do phải làm lại sản phẩm bao gồm thời gian đã làm sản phẩm + thời gian phải làm + thời gian chuẩn bị – thời gian chuẩn.

–         Bạn nhân thời gian với năng suất * đơn giá để ra hao phí về mặt giá trị tiền. Bạn có thể so sánh giữa các cá nhân và bộ phận với nhau.

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: