//
you're reading...
Giảm giá thành sản phẩm, Nhân sự, Đào tạo

Hiệu quả đào tạo

Tỷ lệ nhân viên có áp dụng sau đào tạo (do quản lý đánh giá) / tổng số nhân viên được đào tạo .

Trong báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bạn cần biết nhân viên đã ứng dụng đào tạo như thế nào vào công việc.

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: