//
you're reading...
Nhân sự, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động, Đào tạo

Tỉ lệ % của các lớp đào tạo bị hủy

trên tổng số lớp đào tạo theo kế hoạch

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: