//
you're reading...
Nhân sự, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động, Đào tạo

Tỉ lệ % của các lớp đào tạo đáp ứng nhu cầu của tổ chức trên tổng các lớp đào tạo

Tỉ lệ được tính theo số h đào tạo, hoặc số lượt đào tạo.

Lưu ý:

– Chỉ số này sẽ bỏ sót các lớp thỏa mãn yêu cầu của tổ chức, nhưng không được tổ chức đào tạo

 

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: