//
you're reading...
Sản xuất, Uncategorized

Định mức sử dụng nguyên vật liệu

– Định mức sử dụng NVL là số lượng NVL được sử dụng trong một sản phẩm.

– Lập định mức giúp bạn quản lý định giá được sản phẩm, tiết kiệm NVL.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: