//
you're reading...
Giảm giá thành sản phẩm, Nhân sự, Đào tạo

Tính hiệu quả trong việc lựa chọn hoạt động thay thế cho training

Tỉ lệ % của khoản chi phí tiết kiệm được (do việc lựa chọn hoạt động thay thế cho training) trên tổng ngân sách HR

Thông tin thêm:

Thay vi tổ chức các lớp đào tạo, HR có thể tổ chức hoạt động gì đó khác, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu đề ra.

vd thay vì tổ chức lớp học nâng cao khả năng sáng tao, lấy ngân sách đào tạo để lập giải thưởng cho những người sáng tạo nhất để khuyến khích sự sáng tạo …

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: