//
you're reading...
Nhà hàng - khách sạn, Xuất sắc trong tổ chức hoạt động

Số lượt phục vụ mỗi bàn

Số lượt phục vụ trong ngày trên mỗi bàn.

Mỗi lượt có thể phục vụ một, hoặc nhiều khách (trong cùng một nhóm)

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: