//
you're reading...
Sales & marketing

% doanh số khách hàng mới

–         Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số.

–         Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu?

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: