//
home

Latest Post

Thời gian chờ điện thoại tối đa

Thời gian tối đa một khách hàng phải chờ cho đến trước khi kết nối được với người cần gặp

Đơn vị hỗ trợ

Chấm công - tính lương - quản trị hành chính nhân sự